Statutter

Statutter for Norsk Filmkritikerlag, vedtatt på konstituerende møte 21/5 1946 med endringer av 25/6 1947, 9/6 1950, 8/4 1964, 4/6 1968, 5/9 1974, 20/5 1992, 31/5 1999 og 27/4 2023.

Paragraf 1
Norsk Filmkritikerlag har til formål å ivareta interesser som faller innenfor faget – i full forståelse av filmmediets sosiale og kulturelle rekkevidde. Laget skal verne om kritikkens nivå og uavhengighet og bidra til å styrke publikums bevissthet om film- og TV-serier som egne kunstuttrykk. Laget kan på vegne av sine medlemmer inngå bindende avtaler om bibliotekvederlag og andre kollektive vederlag.

Paragraf 2
Lagets sete er i Oslo. Som medlemmer kan opptas film- og seriekritikere som har vært fast knyttet til dagsavis, periodisk publikasjon eller kringkasting i minst 1 år. Opptakelse skjer etter egen søknad. Medlemskap avgjøres av styret, Avgjørelsen kan innankes for et medlemsmøte. Medlemskap opphører senest 2 år etter at vedkommende har forlatt faget. Medlemmer som unnlater å betale årskontingent vil bli regnet som utmeldt fra første årsskifte etter å ha blitt varslet om dette. Om eksklusjon fremlegger styret forslag som behandles av årsmøte eller av ekstraordinært medlemsmøte. En eksklusjon krever 2/3 flertall. Dog må så mange være til stede at minst halvdelen av lagets medlemmer er enige i eksklusjonen.

Paragraf 3
Laget velger for ett år formann, viseformann, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. Valgene foregår skriftlig. Styret velger selv sekretær. Sekretæren fungerer som kasserer.

Paragraf 4
Det holdes minst 2 medlemsmøter i året. Årsmøtet holdes innen 30. april Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/4 av medlemmene er til stede. Ekstraordinært møte kan innkalles av styret eller når minst 3 medlemmer forlanger det. Innkallelse til møter må skje med minst to ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. På møtene førres protokoll.

Paragraf 5
Medlemskontingent fastsettes av årmøtet.

Paragraf 6
Norsk Filmkritikerlag står tilsluttet Norges Kunstnerråd.

Paragraf 7
Stipendkomité på 3 medlemmer med 1 varamedlem velges på årsmøtet. Ett medlem skal ha sittet i forrige stipendkomité. Fondsstyret på tre medlemmer velges av årsmøtet. 1 medlem skal ha sittet i forrige fondsstyre.

Paragraf 8
Endringer i lovene eller vedtak om lagets opphør krever 2/3 flertall. Minst halvparten av lagets medlemmer må tiltre vedtaket om opphør, ellers må saken behandles på et nytt møte.